Нормативна уредба 1. Закон за опазване на околната среда  2. Закон за управлениена отпадъците 3. Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства 4. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 5. Наредба N3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците